關於部落格
無以名之
  • 2503

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    追蹤人氣

有1 ê朋友tàm潮州

『你不要用台語報告, 我聽不懂!』1 ê穿chhah真『雅痞』ê學生, 聲sàu真bái, t„ góa報告了chiah thçh出i ê意見,『講大家都聽得懂的國語就好, 幹麻自找麻煩?』『沒必要這樣吧, 這是公共場合耶!』. 1冬前「台灣民族史」ê分組報告, 雖bóng beh häm tãk-ê分享--ê是阿里山Tso ê故事, ˜-koh góa iáu是¢g望借chit ê機會t„民族系, t„ lán日常生活--nih營造多語言交流ê環境, 結果hông批評做是『大福佬沙文主義』, in ˜知保障母語發言ê權利häm beh h³聽無ê人知iá° góa teh講siá°並無tông-týt. 因為chìn前tö有kúi pái經驗, góa iáu是un-un-á解說其中ê緣故, 順續點醒tãk-ê是án-chóa°對台語bë-su『洪水猛獸』? Tãuh-tãuh-á有人贊聲支持, 有tòa台中ê Tayal, 苗栗ê Hak-ngìn, 高雄ê Paiwan, 甚至koh 1 ê日本人khiä起來用2句簡單ê台語表示鼓勵, i真歡喜看tiõh無käng面貌ê台灣. Tân Gî-hong, 政大民族系出業了考tiâu清大人類所, ˜-koh i選擇t¡g去故鄉ê「藍色東港溪保育協會」做1冬專職chiah beh koh chiü°北. 其實góa häm i無kài熟, kan-ta°「台灣民族史」ê報告了, 下課ê時有來häm góa話. Ká-ná對母語ê議題有趣味, 尾--á i mä bat來台文社聽228 ê演講, 今á ë想tiõh beh來潮州, 相當ê原因, 是hò°-hiân i thài beh落基層? In ê辦公室是舊國校ê教室, ch…t-kóa潮州鎮ê社會福利機構, 民眾服務團體lóng設辦公室t„ chia, Tân Gî-hong做khang-khòe ê「台灣藍色東港保育協會」häm「大武山文教基金會」「黑皮衫大專青年工作隊」是t„ käng 1間辦公室. Àn外口探頭kä看, kúi nä ê專職teh無êng, lóng是少年人neh! T„ chit ê稀微ê時chün, koh有chiah chë人beh來關心社區, 有夠chán--ê. Tân Gî-hong看góa來, 笑面笑面行來, ch…t點á to無生疏ê感覺. I另外1 ê朋友A-chhoai mä坐落來chò-hóe káng. Tú坐--落, 茶to iáu-böe lim--ê, i tö問góa nah無考研究所(民族所), 真自然góan tö講起hit節報告ê täi-chì, chit chün góa chiah khah清楚知iá° i ê想法, i講t„課堂用母語報告是值得尊敬, ˜-koh ài注意聽眾kám有法t³吸收? 無, tö是講ka-t„爽--ê niâ, i認為thçh出意見ê學生, 無t„報告ê ch…t開始tö thçh出問題, soah t„報告soah chiah講, 根本tö ˜是要意聽有iah聽無, in辦公室1 ê聽無Hö-ló話ê Hak-ngìn, mä認為講, lán tiõh保障用母語報告ê權利, mä tiõh care聽眾ê反應, án-ne siäng好是現場翻譯kám ˜是? ‹-koh hit工有意見ê學生, in質疑--ê, 否定--ê是bë-tàng用母語報告. In東港溪ê工作人員mä提起某1 kái活動ê經驗, 有1 ê bë-hiáu講Hö-ló話ê老輩beh報告in hit tah ê產業情形h³聽無Hak ê聽眾知, tö是採取現場翻譯ê辦法. 聽chit ê例了, góa soah發現民間ká-ná顛倒khah認bat民主(尊重別人), khah知iá° beh án-chóa° t„理論häm實際中ng, e出piàn-khiàu ê辦法. Ùi tú-á hit ê議題, Gî-hong koh問起, tú去台北ê時, kám ë自卑? 結果góan分享ê ch…t-kóa經驗lóng kài sio-siâng, 驚講台語hông笑, 穿chhah siu° sông...... Éng-éng t„ chit lö情形, lán形成「ka-t„」, 因為外在ê刺刻, 逼lán思考自我, ë-sái講, 出外讀大學ê chit段期間, 起造了個人價值觀ê基礎. 順án-ne Gî-hong問góa, t¡g來台南了kám ë chhöe無朋友? Kám ë chhöe無人thang排解心內ê苦悶? Án-ne落來故鄉soah顛倒tiàu遠, ˜-koh t„南部ê生活氣氛chiah是ka-t„ kah意--ê, 頭殼內teh t¡g-sçh--ê, soah是符合台北智識kh¬-á ê氣氛, án-ne心到底是屬t„ toh? Che正正是做兵chit段期間苦惱--ê, 一直到舊年做兵前chiah知, ka-t„ tòa t„曾文溪出海口ê邊--á. Góa t„台北學--tiõh ê政治理念beh án-chóa° sa來下港用? 講kah嘴角全波ê母語權beh án-chóa°用t„生活? 聽Gî-hong講東港溪ê例, koh最近去看--tiõh-ê, 民間ka-t„已經chhöe tiõh出路, 免等到台北智識份子ê指揮, 教示. Góa mä häm Gî-hong有sio-siâng ê feeling, 到底góa是屬t„ toh? 屬t„理念意識ê台北iah是行動生活ê下港? Kiám-chhái che ˜是「˜是烏tö是白」ê問題, 不j„過, 現此時, góa soah有內心häm身軀拆做2半ê艱苦. Hit暗, in有辦1場演講, 講宜蘭ê社造經驗, 真hò°-hiân siá°-mih人ë來聽, 是學生iah厝邊頭尾ê鄉親? 結果häm góa想--ê完全無kâng, lóng是『銀髮族』ê社區營造者, kui間教室是坐kah t„°-t„°-t„°. 講師講tiõh宜蘭二結王公廟sóa廟häm二結車頭ê再造, góa想tiõh hiah mä有1 t„n少年人留t„故鄉teh phah拚, 慈林基金會ê青年營t„頭殼內閃--過, 某1 ê暗暝, 蘭陽溪邊, 看星, kám ˜是oan-na發出屬t„ toh ê悲嘆? 演講soah, Tân Gî-hong beh下班--a, in hiah-ê同事招去內埔á lim ka-pi, góa笑講草地所在chiah òa°--a, beh toh lim ka-pi? 想bë到內埔á in社區營造tö有chit項成果, t„墓á埔邊, 大châng chhêng-á kha做ka-pi廳, chhêng-á樹頭有1台kha踏車ká t„內底, 講是in ê特色. T¡g來台南ê路--nih, kha踏油門chhui kah 130, 嘴--nih檳榔p³ kah「cha cha cha」, 頭殼häm身軀鬧beh pun家伙ê情形比chái時á khah平和--a, góa知iá° chit chöa罕得人駛ê南二高, 以後ë tiä°出現góa ê形影, 因為hit pêng面有1 ê häm góa käng款症頭ê朋友, höan-sè i ë比góa早1日chhöe tiõh解藥. Lín kám有1 ê像Tân Gî-hong án-ne ê朋
相簿設定
標籤設定
相簿狀態