關於部落格
無以名之
  • 2503

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    追蹤人氣

Góa是番!

m免驚, góan ˜是teh sio罵sio thâi, chia mä ˜是武術館, che是賴貫一牧師用i「堅強」ê性命力teh kap góan分享「台灣族群」. 講tiõh族群關係, lán真緊tö想tiõh一般teh講ê 4大族群(其實chit款分法有問題)──Hö-ló, Hak, 原住民, 外省人. 原住民是尾--á好聽teh講--ê, 台灣社會普遍叫in「番á」, 意思是無開化ê動物, ˜是人tö tiõh--lah. 賴牧師tö是ùi chia講起--ê...... Lán Hö-ló iah是Hak kioh是chiâ°做漢人jöa文明jöa hiau-pai, 歷史掀--開kä看, 根本tö無1-ê民族號做「漢」, 漢是1-ê王朝ê名, 除起khiä t„黃河洛水ê人, 其他所在--ê lóng ˜是人, 號作『東夷』『西戎』『南蠻』『北狄』, t„中原人心目中, lán ê cha-p¬祖mä是h³ in看soe-siâu ê番(蠻南ê福建). 今á, chit-t„n t„ China活bë落--去ê南蠻, 渡過烏水溝häm平埔má生--落-來ê後代, soah koh用「Lí是番, góa是漢」teh phì°-siù°別人, che kám ˜是真笑khoe? 到kah 1903年台灣koh有teh食番á肉, 番á鞭, 用番á骨khòng膠, 自認是「人」ê南蠻kám真正有phëng番khah chiâ°「人」? Chiâ°做Hö-ló人, chiâ°做有台獨意識ê台灣人, 真chë人認定ka-t„ ê祖先是ùi唐山來--ê, in hoah出「Pê°-pê°是漢人, soah bë-sái ka-t„ chiâ°做1國?」chit款ê台獨理論. 尾--á, 為tiõh h³台獨理論koh khah chäi, lán ùi歷史--nih (清國海禁190冬), sa 1句Hö-ló俗語:「有唐山公, 無唐山má」, 來beh häm China切h³離, ˜-koh che除起成就政治目的, 對lán ê生活kám有siá°改變? 對lán ê價值觀kám有刺刻? 無! Lán kan-ta°知iá° ka-t„「höan-sè」是平埔, ˜-koh iáu-böe滅族ê平埔, 像Kavalan, Pazeh häm lán有siá° t„-täi? Lán käng款自認是漢人, ˜-chiah ë kä台灣史分作荷蘭時代, 鄭王朝時代kap清國時代, lán ˜-bat用「番」ê立場想--過: 荷蘭häm鄭王朝kan-ta°佔台南, käng時chün中部有大肚番王; 清國時代kan-ta°佔西半部, 管bë tiõh後山ê生番kap熟番, 是到kah日本時代chiah占有現此時台灣kui-ê島. Tö kan-ta° chiú t„本位思考, 台灣過去ê統治者˜-chiah有才tiäu löng狗sio-kä. Hö-ló若péng清國, 清國tö sái-löng Hak-ngìn kap平埔做「義民」來tiãp Hö-ló, Hak若péng, soah換Hö-ló做「義民」, tãk-ê互相出賣有tiõh, thài ë Hö-ló獨獨teh ge-siâu Hak是走狗, 講in生成tö投機? 雖bóng in有--ê giâ「義民」ê旗á teh iäng, Hö-ló kám ˜是oan-na sa清國背書ê媽祖teh chhia°-iä°? 是án-chóa° lán soah teh怨chheh Hak-ngìn? Lán mä一直teh怪原住民kä票t¢g h³宋叛--ê (另外1款義民ê型態), 到kah今á日, lán iáu teh bë爽講, 若˜是in,「400年來第1戰」ê時, lán早tö贏--a! Lán根本無真正去面對歷史! 無˜-tiõh, Hö-ló, Hak, 平埔häm高砂互相有冤仇, ˜-koh che是lán內部ê täi-chì, 惡質ê外來統治者soah tiau-tî sái-löng lán sio-tak. Lán若koh無beh面對歷史事實, 是beh án-chóa° kh¬ chò-hóe起國? 外來統治者sái-löng lán是sù常--ê, 面對困境, 佔台灣人多數ê Hö-ló, kám無hit-lö腹腸來tháu歷史ê結? 早期ê台獨理論lóng強調祖先唐山過台灣, phah拚ê成果絕對bë-tàng phah損--去, lán tiõh保護lán ê土地......˜-koh che kan-ta°考慮tiõh lán ê cha-p¬祖, ah lán ê平埔má--leh? In án-chóa° hông騙hông kóai? Lán ê cha-p¬祖án-chóa°「放屎驚番」? Án-chóa°搶人ê b¯-kiá°, 佔人ê田地? Chiah-ê siàu kám lóng免算? Lán phëng siá°-mih講beh起造和平公義ê國家? Lán phëng siá°-mih批中國á鴨霸? Lán beh án-chóa°說服高砂häm客人講建國了tãk-ê pê°大, Hö-ló bë霸tiâu-tiâu? T„ chia若走cheng--去, soah顛倒h³統派機會, thang指責lán phëng siá°講ka-t„是主人! 若tì覺tiõh che, lán tú-tú ë t„ chia chhöe-tiõh kiau中國t¡g臍ê mê-kak! Täi先, lán tiõh phah破lán ê漢人意識:「Kan-ta° góa是人, lín lóng是番!」平埔其實無滅族, in活t„ lán ê生活kap lán ê面模á--nih, 認同ka-t„是番, chiah真正ë有自信! 平埔ê價值觀höan-sè tö是lán beh péng àu-tah ê China文化, siöng läi ê思想基礎, éng-chün lán kä pë母講:「Lín是中國人, ˜-koh góa beh做台灣人!」Chit-má, lán käng款ë-tàng kä in講:「Lín是漢人, ˜-koh góa beh做番!」 高砂運動bú kah chit-chün, soah kä高砂häm其他各族群ê歷史牽連切斷, 賴牧師真bòai án-ne, ˜-chiah強調i ˜是teh做平埔運動, t„歷史過程--nih, 平埔, 高砂, Hak kap Hö-ló已經形成命運共同體, ùi平埔出發ê運動觀, 是lán對kiöng-beh無--去ê文化ê關懷häm自我ê認同, mä表示lán beh清算歷史ê決心, 有chit-lö多元尊重ê腹腸做底, 新國家˜-chiah值得人¢g望kap追求. Hit節課了都iãh翻點--a. Tãk-ê m…h-kiä°款款--leh行¢g宿舍ê向去. 賴牧師khiä t„文物館頭前, iãt手hoan咐góan tiõh khah早khùn--leh. 3更暝半, t„暗bin-bong ê山區, i ê形影看--來koh孤單koh細hàn, ˜-koh i h³ góan感受--tiõh, 理想bë-su 1-pha火, t„ i心內chhiö kah光iä°-iä°. 1991年ê「台建事件」, in häm國民黨chhia拚, 決志用性命來行使反抗權, chit-ê人連遺書lóng寫好, 連性命都無beh t…h--a, soah敗t„ ka-t„人牛tiâu內tak牛母! 坐監ê時, i koh hông用藥á thäu, 到ta° iáu tiõh半暝起來jiàu癢. I siöng有資格hiau-pai, ˜-koh t„ i身軀看bë tiõh政客ê phòng風性, i bë臭彈過去jöa英雄tú jöa英雄, mä bë像hiah-ê政治犯kui工teh怨嘆hoah無奈! Beh hiau-pai i siöng有資格, ˜-koh i顛倒用koh khah正面ê態度, beh走chhöe台灣起國ê基礎, i用性命teh認同kä-t„是平埔番, ùi Hö-ló族群ê建國觀, 到思考beh kä所有族群lóng kh¬ chò-hóe起國, chit-ê過程, i無展講ka-t„ jöa gâu, 顛倒一直teh批判ka-t„, ˜-chiah ë-tàng phah破心內ê暗影. 運動ê mê-kak tú好t„ chia! 佔台灣多數ê Hö-ló人, lán beh繼續tiàm hia唱哭調á, 怨嘆別人無夠團結? Iah是beh真有自信來承認身軀內ê番á血統, 主動消解lán內部ê矛盾? 悲情ê運動訴求過--去-a, ùi chit-má開始, lán beh歡喜來起國, lán免煩惱siáng ë kä台灣賣--去. Ài煩惱--ê是, 體制若h³ lán ián倒, lán beh án-chóa° kä各族群kh¯ óa--來, beh án-chóa°用多族群ê價值觀來起造lán ê主體性? Che chiah是lán ài面對ê挑戰, kám ˜是?
相簿設定
標籤設定
相簿狀態